Bjørdnal IF fotball – Stillingsinstruks trenerkoordinator


Generelt

 • Ansvar for å sette seg inn i og å følge opp fotballgruppas sportsplan, samt evaluere og
  videreutvikle denne sammen med klubbens trenere, SU og Fotballstyret.
 • Samarbeide med fotballgruppas trenere, SU, styre og andre roller i klubben.
 • Koordinere fellestreninger og samarbeid på tvers av lag og årskull, og bistå/hjelpe til
  på treningsfeltet ved behov.
 • Trenerfaglig kontakt for alle trenerspørsmål, og følge opp konflikter og andre
  utfordringer i tråd med sportsplanen.
 • Bidra til at klubben melder opp riktig antall lag og på riktig nivå.
 • Trenerfaglig ansvar ved oppstart av nye lag i klubben (spesielt de minste).
  Konkrete arbeidsoppgaver:
  • Lede et oppstartskurs for barnefotballtrenere og et kurs for ungdomsfotballtrenere hver
   vinter i februar. Dette er obligatoriske kurs for alle trenere, med mindre de har
   gjennomført det to ganger før. TK får utlevert ferdig materielle til disse kursene.
  •  Lede et evalueringsmøte for barnefotballtrenere og et evalueringsmøte for
   ungdomsfotballtrenere hver høst i oktober/november. Det skal også skrives en skriftlig
   rapport fra hvert av disse møtene (se vedlegg 1 for gjennomføring av dette).
  • Delta på eller lede to andre kurs, fagsamlinger eller trenerforum. I utgangspunktet skal
   TK lede kursene, men det er jo også mulig å leie inn noen ressurser utenfra eller bruke
   interne ressurser i klubb. TK har uansett ansvar for innkalling og gjennomføring (se
   vedlegg 2 for en treårsplan for tema på disse samlingene).
  • Følge opp at alle trenere i klubben er kjent med og følger Sportsplanen, og rapportere
   eventuelle brudd på etterlevelse av planen til SU. Tiltak som skal gjennomføres i den
   sammenhengen er oppstartskurset i februar, og at TK skal følge opp alle trenere på en
   trening en gang på feltet hver vår. Det skal skrives en kort evaluering av oppfølgingen
   av trenere på feltet (se vedlegg 3 for gjennomføring av dette). I tillegg skal TK ha en
   kontinuerlig god dialog med trenerne i fotballgruppa.
  • Se og snakke med spillere, og snakke med trenere for å få oversikt over spillere i
   klubben. På den måten kan TK bidra til at klubben får på plass gode ordninger for
   hospitering, og at riktig nominering til SUP/landslagsskolen Oslo – sone. Det skal
   også skrives en rapport om denne prosessen slik at klubben hele tiden forbedrer seg.

Hva TK skal følge opp og lære bort

 • Kursopplegg for oppstartskursene i februar.
 • Følge opp at trenerne lærer spillerne det som står i årsplanen for hvert årstrinn. Det
  gjelder både regler for oppførsel, konsekvens og ferdigheter spillerne skal lære (se
  vedlegg 3).
 • Evaluering av sesongen for alle årskull, og følge opp dette slik at neste årskull ikke
  begår de samme feilene.