• Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyete myndighet mellom årsmøtene.
  • Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
  • Påse at idrettslagets midler forvaltes forsvarlig.
  • Oppnevne komiteer/utvalg etter behov.
  • Representere idrettslaget utad.
  • Oppnevne politiattestansvarlig.