Økonomisk ansvar og myndighet 
Det er kun hovedstyret som kan hefte idrettsforeningen og inngå forpliktende avtaler
på vegne av den. Idrettsforeningens økonomi skal styres etter regler for bokføring og
regnskapsplikt og i henhold til regler om god regnskapsskikk. Foreningen skal drives
etter forsiktighetsprinsippet.

Fullmakt
To medlemmer fra hovedstyret kan sammen utover budsjett foreta innkjøp til verdi
inntil kr 10.000,-. Styret informeres i etterhånd. Andre økonomiske beslutninger
utover budsjett skal behandles av hovedstyret.
Undergrupper og lag kan gis fullmakt av hovedstyret til følgende disponeringer:
• Påmelding til cup
• Kjøp av idrettsutstyr iht. avtale/budsjett
• Førstegangsbehandling hos lege/tannlege ved skader
• Innkjøp til arrangementer

Dette under forutsetning av at undergrupper og lag har dekning innenfor eget
budsjett.
Avtale om godtgjørelse til trenere og andre skal godkjennes av hovedstyret i forkant.
Egenandeler skal så langt det er praktisk mulig innbetales til BIFs bankkonto.
Eventuell kontantinnbetalinger skal legitimeres ved gjenpart av paragon og avgiver
skal motta kvittering fra nummerert kvitteringsblokk.
For øvrig skal undergrupper og lag informere hovedstyret om planlagt bruk av midler
vedrørende cuper, arrangementer o.a. Det er kun hovedstyret i BIF samt daglig leder
etter avtale med hovedstyret, som kan tegne/inngå innkjøpsavtaler på vegne av
idrettsforeningen.

Bankkonto
Ingen lag eller undergrupper kan opprette egne konti for egenandeler eller egne
lagkasser.
BIF har opprettet en egen bankkonto nr. 7874 05 36361. Det er kun denne som skal
benyttes for alle økonomiske disponeringer for foreningen.
Belastning av denne kontoen krever underskrift av leder eller kasserer i gruppen,
samt registrering via nettbank av daglig leder og godkjenning av kasserer i BIF.

Sponsor
Bjørndal Idrettsforening ved hovedstyret inngår avtale om hovedsponsor til laget.
Normalt vil hovedsponsor gis rett til draktreklame på spillertrøyene.
Sponsoravtaler er en måte å skaffe idrettsforeningen midler for å kunne drive
aktivitet. Alle undergrupper og lag kan kontakte andre sponsorer ut fra følgende
retningslinjer:
• Sponsoren må ikke gis rettigheter til å bryte med idrettsforeningens generelle
målsettinger (eks ølreklame/spilleautomater)
• Den som inngår avtalen kan ikke hefte andre i foreningen enn sin
undergruppe/sitt lag (for eksempel i form av gjenytelser som arbeid etc.)
• Avtalens varighet må ikke gjelde for mer enn to år. Unntak er dersom
hovedstyret har godkjent avtalen i forkant
• Gis sponsorstøtten i form av utstyr som normalt kjøpes inn til laget, kan
verdien settes lik innkjøpsverdi for foreningen
• Før avtale om draktreklame inngås, skal dette forelegges hovedstyret
• Lagsponsorer skal ikke konkurrere med hovedsponsor

Inntektsfordeling

1 Sentrale tildelinger
Hovedstyret foretar utdelinger av sentrale midler til gruppene. Disse ordningene er
omtalt nedenfor, men omfatter:
 Tilskudd til dekning av lønnskostnader
 Kompensasjon for treningsavgifter
 Tilskudd for kioskvakter på klubbhuset
 Tilskudd til konkurransedrakter
 Tilskudd til kurs


2 Kiosksalg klubbhuset
Foreldre/foresatte til alle som er med i fotballgruppa i Bjørndal Idrettsforening må ta
sin vakt på kiosken på klubbhuset. Utbetaling fra hovedstyret (kto. 6601) på kr
1 200,- pr ordinær uke til gruppen eller laget (kto. 3940 Dugnad) som dekker inn
vaktene. Utbetaling avkortes dersom disse punktene ikke overholdes.


3 Lønninger
Lønn og andre personalkostnader belastes i sin helhet gruppen som mottar ytelsene.
Dersom gruppen ikke har dekning for alle lønnskostnader kan det søkes om støtte fra
hovedstyret. Det skal gjøres i god tid før man pådrar seg forpliktelser


4 Tilskudd til konkurransedrakter
Alle lag/grupper/individuelle idretter kan få dekket drakttrøye med inntil kr 200,- pr
aktiv utøver til bruk i konkurranser.


5 Treningsavgifter
Gruppen får godskrevet 80% av treningsavgiften (kto 3600) for alle sine medlemmer.
De resterende 20% går til hovedstyret (kto 3600) for fordeling til gruppene for å
kompensere for fritak grunnet tillitsverv eller for barn under 14. år som driver flere
idretter (kto 3601). Treningsavgifter for barn som driver flere idretter avregnes og
fordeles i november.

6 Kurs
Kursutgifter føres gruppene (kto. 6000) som refunderes etter søknad av hovedstyret
(over kto. 6030).