Styret i Bjørndal idrettsforening skal hvert år utarbeide forslag til et budsjett som
omfatter hele idrettsforeningen inkludert alle undergrupper. Budsjettforslaget skal
være utarbeidet senest innen utgangen av februar i budsjettåret, slik at dette kan
legges frem for årsmøtet som avholdes innen midten av april måned. Det er årsmøtet
som formelt vedtar budsjettet for det kommende år.

I tillegg til budsjettforslaget som omfatter hele idrettsforeningen, skal styret i hver
undergruppe utarbeide et budsjettforslag som omfatter de forventede aktiviteter
(inntekter og kostnader) i respektive undergruppe for det kommende år. Egen mal for
hvordan dette budsjettet skal settes opp, samt hvilke forutsetninger som må legges til
grunn for budsjetteringen blir laget av hovedstyret.