Medlemsavgift
Det er årsmøtet i BIF som fastsetter medlemsavgift for det påfølgende året. Årsmøtet
avholdes vanligvis i løpet av mars/april måned. BIF sender ut medlemsavgiftene til
medlemmene i februar måned, slik at medlemmer er stemmeberettigede før
årsmøtet.
Medlemsavgiften er som følger:
Medlemskap: 100 kr


Treningsavgift
Det er årsmøtet som vedtar treningsavgiftene for det enkelte år.

Personer som har verv i klubben (trenere, lagledere, styremedlemmer) får fritak for
treningsavgift for en utøver pr. tillitsverv. Når det gjelder antall fritak pr. lag så
beregnes antall fritak ut fra hvor mange lag det aktuelle årskull har påmeldt i
seriespill. 1 lag påmeldt i seriespill gir fritak for inntil 3 treningsavgifter for trenere
/lagledere. Max antall fritak for et årskull innenfor lagidrettene er 30% av totalt antall
utøvere, uavhengig av antall påmeldte lag og uansett gruppe.

For aktive som blir tatt opp i gruppene etter halv sesong kan det kreves inn halv
treningsavgift. Treningsavgiften følger kalenderåret og skal innbetales så tidlig som
mulig hvert år. Det skal være betalt treningsavgift før påmelding til evt. seriespill.

Hovedstyret godskriver de enkelte undergruppene for treningsavgifter dersom et
medlem er med i flere undergrupper, men kun betaler en treningsavgift. Tilsvarende
godskriver Bjørndal IF de enkelte undergrupper for fritak som følge av tillitsverv.
Treningsavgiften danner hovedbasis for aktivitet i de ulike gruppene. Gruppen får
godskrevet 80% av treningsavgiften for alle sine medlemmer. De resterende 20%
brukes av hovedstyret for godskriving av treningsavgift som en følge av fritak mm.

Treningsavgiften er som følger:

 Årskull 2012, 2011: 1100 kr
 Årskull 2010, 2009, 2008, 2007: 1600 kr
 Årskull 2006, 2005: 2000 kr
 Årskull 2004 og eldre: 2200 kr


Uteblivelse av betaling
Daglig leder sender ut medlemsavgift og treningsavgifter samt purringer ved
eventuell manglende betaling. Imidlertid har hver undergruppe ansvar får å ha
ajourførte medlemslister med nødvendig informasjon for registrering i
medlemsregisteret. Videre har hver undergruppe ansvaret for å følge opp med
påminnelser og purring ved eventuell manglende betaling av treningsavgift. Dette er
et krav for å delta i aktiviteter i BIF sin regi.

Har foreldre betalingsvansker kan betalingsordninger avtales. Det er hovedstyret som
håndterer eventuelle betalingsordninger.

Et medlem kan ikke delta i konkurranser, i serier eller cuper dersom medlemsavgift
og treningsavgift ikke er betalt. Et medlem kan ikke melde overgang til andre
idrettsforeninger før ubetalte avgifter er gjort opp. Dette er i samsvar med NIF’s
retningslinjer.

Regnskap lagenheter
For eventuelle lagenheter i gruppene skal det utarbeides særskilte
regnskapsrapporter for hvert regnskapsår som viser økonomisk status på den
enkelte lagenhet ved regnskapsårets utløp. Det vil bli utarbeidet periodiske
regnskapsrapporter for lagenheter.