Sportsplanen skal sikre strukturert og målrettet utvikling fra spilleren starter med fotball i
klubben. Alle trenere og lagledere i klubben skal følge de retningslinjer sportslig plan gir i
forhold til organisering av lagene, utførelse av treningsarbeidet, sesongopplegg,
holdningsskapende arbeid m.m. Dokumentet er omfangsrikt og detaljeringsgraden er stedvis høy.
Hovedansvarlig for planen er Fotballstyret i Bjørndal IF. Sportsplanen skal revideres hvert år og
vedtas på årsmøtet i Bjørndal IF Fotball.

1.1 Overordnet mål for Bjørndal IF – Fotball
Det overordnede målet i BIF er å jobbe med holdningsskapende arbeid. På denne måten kan vi
sammen skape et miljø som gir alle trygghet og trivsel. I tillegg er dette viktige fokusområder:

 Målet er å gi trenere en innføring og ideer om hvordan de kan organisere treninger for å
sikre god progresjon og gode treninger på alle nivåer.
 Vi skal implementere sportslig plan og gjøre den kjent i alle lag.
 Planen skal følges av alle lag, og det skal gjennomføres minimum to trener-
/laglederforum for barnefotballen.
 For ungdomsfotballen skal det gjennomføres minimum tre trener-/laglederforum.

Langsiktig mål

 Minimum 30 – 40 spillere på alle kull i barnefotball for gutter.
 Minimum 10 spillere på alle kull i barnefotballen for jenter.
 Stille minimum med et 11er lag i alle aldersbestemte årskull gutter.
 Stille alders-sammenslåtte lag hvert annet år i jentefotballen.
 Til enhver tid ha 10 spillere på SUP/landslagsskolen Oslo – sone
 Ha lag i både junior og seniorserien.
 Ha tilbud til både Old Boys, Old Girls og Veteran.