 Kunstgress 11er – kan også brukes til 9er og 7er (denne holdes åpent om vinteren)
 Kunstgress liten (D-banen) – kan også brukes til 9er og 7er
 Grusbane 7er (C-banen)
 Gressbaner 5er

3.1 Treningstider
Tildeling av treningstider på de ulike banene, gymsaler og i Bjørnholthallen gjøres av
Fotballstyret i samarbeid med Administrativ ressurs i fotballgruppa.
Momenter som skal styre tildeling av treningstider:
 De største gruppene bør ha førsterett til to økter for å unngå altfor mange spillere per økt.
 Om to grupper er ca. like store, bør de minste prioriteres før timer før de som er eldre.
 De minste bør ha timene tidlig, de eldste seinere

3.2 Samarbeid med krets og klubber
Administrativt ansvarlig i fotballgruppa er ansvarlig for kontakt med fotballkretsen, herunder
påmelding av lag til seriespill. BIF skal forsøke å ha et godt forhold til andre klubber. Det
påligger alle tillitsvalgte, også trenere og lagledere, og sportslig ansatte i klubben å bidra til
dette. Vi skal i enhver henseende forholde oss til de regler og retningslinjer som er vedtatt av
forbund og krets i forhold til kommunikasjon med andre lag, for eksempel i forbindelse med
spilleroverganger.