BIF har som målsetning å utvikle spillere og gi et godt treningstilbud, og for noen vil dette kunne
innebære og trene med årskullet over/under i tillegg til sitt eget lag/årskull. I den forbindelse har
klubben to former for hospitering. Den ene er mer permanent hospitering hvor en spiller flyttes
opp for en hel sesong eller lengre periode. Spilleren tilhører da den eldste gruppa. Den andre
formen for hospitering er gjestehospitering hvor 2-4 spillere fra et lag trener sammen med
spillere på et eldre eller yngre lag for en periode på 1-4 uker.

Et tilbud om permanent hospitering gjelder spillere som oppfyller følgende kriterier:

1) Hospitering gjelder først fra 10 år (siste år på 5er)
2) Spilleren trenger større utfordringer enn spilleren får på sitt eget årskull
3) Spilleren har gode holdninger og høyt treningsframmøte. Spilleren har fotballferdigheter
som gjør at aktiviteter på ett høyere nivå vil stimulere til videre utvikling
4) Deltakelse på årskullet over vil kunne gi erfaring og kompetanse som kan bidra til
utvikling av eget årskull

Retningslinjer for permanent hospitering:

5) Spilleren tilhører sin egen årsklasse, trener og spiller kamper der, men deltar i tillegg på
treninger på ett høyere nivå. Jenter kan også trene med gutter.
6) I tilfelle treningene kolliderer, skal i hovedsak treninger i eget årskull prioriteres
(vurderes i hvert enkelt tilfelle).
7) Spilleren kan spille kamper for laget over dersom dette ikke kolliderer med kamper på
eget årskull og at dette går på bekostning av spillere på nivået som det hospiteres på.
8) Trenerne på eget årskull og trenere på nivået over sammen med Sportslig
utvalg/fotballstyret, bestemmer hvem som skal få tilbud om hospitering og hvor mye,
IKKE foreldrene.
9) Tilbudet er frivillig, spiller og foreldre informeres og de aksepterer skriftlig vilkårene for
tilbudet.