Det er tre steder hvor klubben kan rekruttere trenere og ledere.

1) Fra allidrett.
2) Fra foreldregruppa på hvert årskull.
3) Fra andre klubber.

Når barna deltar på siste år på allidrett blir alle foreldre som har barn med interesse for å spille
fotball innkalt til et møte. Her får de lagt fram klubbens sportslige tilbud, sportsplanen,
oppfølging av trenere og ledere, oppgaver til trenere og leder, mulighet eller oppfordring til å ta
på seg oppgaver som trenere og ledere, og hva de får ved å ta på seg disse oppgavene. Målet er å
få på plass nok trenere og lagledere på dette møte.

11.1 Oppstart av nye årganger
 Nye årganger inn i klubben får veiledning både praktisk og teoretisk i sin oppstartsfase.
 Alle foreldretrenere får tilbud om vederlagsfritt Aktivitetsleder kurs, og minimum en
trener pr årskull må gjennomføre dette kurset.
 Alle gutte- og jentelag i barnefotballen skal følge klubbens ferdighetstema uke for uke,
slik at spillerne øver på samme ferdighet.
 Minimum ett felles møte for trener/lagleder/annet støtteapparat for alle årgangene.

Hvert år er det ofte behov for å rekruttere flere trenere og ledere. Både på grunn av at tilbudet
blir mer omfattende, men også fordi noen må gi seg. Derfor må TK, en eller flere fra fotball
styret eller en annen ansvarlig i klubben delta på et foreldremøte tidlig i sesongen for å hjelpe til
med at det er nok trenere og ledere på hvert årskull. I tillegg må TK eller en annen ansvarlig i
klubben ha en dialog med alle trenere og ledere på hvert årskull i løpet av høstsesongen slik at
klubben har oversikt over dagens situasjon og hvem som fortsetter til neste sesong.

Rekruttering av trenere fra andre klubber gjelder i all hovedsak ansatte trenere i
ungdomsfotballen. I den forbindelse er det viktig at prosessen gjennomføres på en ordentlig og
åpen måte, tilsvarende slik den gjennomføres i arbeidslivet. Alle aktuelle kandidater og
involverte kubber skal få riktig informasjon til riktig tid.

11.2 Kompetanse til trenere og oppfølging av trenere og ledere
Trenerne er klubbens viktigste ressurs. Derfor ønsker vi å gi alle trenere god opplæring,
oppfølging og støtte, der klubbens viktigste verktøy er sportsplanen. I tillegg skal alle trenere i
klubben få følgende oppfølging:

1) Opplæring på et internt trenerkurs i klubben hver vinter/vår.
2) Alle skal få oppfølging minimum en gang på feltet i løpet av april-juni.
3) Alle trenere møtes til en evaluering etter at sesongen er ferdig.
4) Klubben holder to trenerfora, fagsamlinger eller kurs hver sesong med svære relevante og
praktiske tema.
5) Hver høst blir det en praktisk samling for alle spillere og trenere som skal begynne med
ny spillform. Det vil si for siste års 5’er, siste års 7’er og 9’er. Både spillere og trenere for
gode tips om ny formasjon, nytt spillesystem og nye roller.
6) Utover disse tre obligatoriske tiltakene, får alle som starter på sitt andre år eller mer som
hovedtrener tilbud om å ta delkurs i NFF sin Grasrottrener utdannelse. Hovedtrenere i
5’er fotballen får tilbud om å ta delkurs 1, hovedtrenere i 7’er fotball får i tillegg tilbud
om å ta delkurs 2, og hovedtrenere i 9’er fotballen kan også ta delkurs 3 og 4. Trenere i
ungdomsfotballen og andre engasjerte trenere med lang fartstid i klubben får også
mulighet til å ta hele NFF Grasrottreneren, og eventuelt B-lisensen. På sikt er målet at
alle trenere i klubben som ønsker å ta utdannelse får muligheten til dette, og at alle
hovedtrenere i ungdomsfotballen har minimum hele Grasrottreneren.

Som for trenere er sportsplanen et viktig verktøy. I tillegg får de en egen lagleder manual.
Tilsvarende som for trenere får lagledere enten opplæring på det samme interne trenerkurset som
trenerne, eller de får et eget laglederkurs. I tillegg møter de på evalueringsmøtet etter sesongslutt.
Spesielt engasjerte eller trofaste lagledere får også mulighet til å ta laglederkurs i kretsen.

Klubben tilbyr ferdige treningsøkter som kan gjennomføres slik som de er i syklus på 4-5 uker.
Deretter starter samme syklus igjen, men juster eller hopp over en økt slik at siste uke før
sommerferien blir turneringsuke. Samme øktmodellene kan også gjennomføres to ganger per
uke, eller dere bytter ut noen av øvelsene. Øktene og syklus kan tilpasses i samarbeid med styret.