Kort karakteristikk av aldersgruppa 8-10 år som er viktig å ta hensyn til:

 Jevn og harmonisk vekstperiode
 Koordinasjonsevnen er i sterk utvikling
 Stor aktivitetstrang
 Tar verbal instruksjon dårlig
 Kort konsentrasjonstid
 Følsom for kritikk
 Idealer og forbilder står sentralt

12.1 Trenerrollen 5’er fotball
 Lagene skal ikke toppes, og spillere skal ha lik spilletid tom 9 år, også som keeper.
 Gjennomføre Fair Play-møte før kamp, og takke dommer og motstandere for kampen
uansett utfall av kampen.
 Gruppa skal trenes opp til å følge regler/forventninger for spill og oppførsel.
 Snakke med foreldre dersom deres/sitt barn ikke følger trenerens instrukser.
 Se alle, vær positiv, og gi spillerne mye ros og positiv feedback.
 Møte presis og forberedt til treninger og kamper.
 Gi beskjed dersom du ikke kan stille på treninger eller kamper.
 Avslutte treningen fem minutter før neste gruppe kommer, rydd treningsfeltet etter bruk
og ta godt vare på lagets utstyr.
 Være en tydelig trener/leder, og ikke la foreldre eller spillere ta over styringen.
 God oppførsel mot spillere, motspillere, andre trenere, lagledere, foreldre og dommere
uansett etnisitet, religion og sportslig nivå.
 Ingen form for rusmidler (heller ikke røyk og snus) i forbindelse med trening og kamp.
 Vis respekt for klubbens arbeid, og å være lojal mot klubben og sportslig plan.
 Dersom det oppstår konfliktsituasjoner skal kontaktperson i klubben involveres for å
bistå med løsning og en gjennomgang av kommunikasjonen.

12.2 Kompetansekrav til og oppfølging av fotballtrenere i 5’er fotballen
Alle trenere og lagledere må delta på oppstartskurs hver vinter og et evalueringsmøte etter
sesongen. Hovedtrenere får tilbud om å ta delkurs 1 av Grasrottreneren. Klubben følger opp alle
trenere minimum en gang på feltet i april/mai. Alle trenere får tilbud om å delta på to
fagsamlinger i klubben hver sesong med relevante og praktiske tema. Hver høst blir det en
fagsamling for spiller og trenere som skal begynne med 7’er fotball.

Trenervett og kampvett
Som trener er jeg et forbilde for spillerne mine. Da er det viktig at jeg utviser trenervett.

1) Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv.
2) Jeg ser og hører meg selv «utenfra» og spillerne «innenfra».
3) Jeg velger å være positiv fordi jeg vet at min oppførsel – både positiv og negativ – smitter
over på andre.
4) Jeg påvirker både mine spillere, «benken» min, dommeren, motstanderlaget og publikum
gjennom positiv språkbruk og kroppsspråk.
5) Jeg ønsker å være et godt forbilde for spillerne mine og en god ambassadør for fotballen
og klubben min.

Trenervett gir kampvett
1) Gjennom Fair play-møtet er jeg med på å skape en god fotballopplevelse for alle.
2) Jeg samarbeider med motstanderens trener om å skape jevnbyrdighet i kampen.
3) Alle er like mye verdt. Jeg sprer både spilletid og oppmerksomhet.
4) Jeg er utviklingsorientert og veileder spillerne mot neste spillsituasjon. Jeg gjør
dommeren god og henger meg ikke opp i dommeravgjørelser.
5) Jeg er forberedt på at temperaturen kan bli høy, men jeg og spillerne mine skal takle det
positivt og konstruktivt.

12.3 Forventinger til spillere i 5’er fotballen

 Møte presis og med riktig utstyr til trening og kamp.
 Gi beskjed så tidlig som mulig dersom vi er forhindret til å møte på trening eller kamp.
 Ta vare på eget utstyr, og alle hjelper til med å sette ut og å rydde utstyr.
 Stå i ro og følge med når treneren snakker.
 Trene med fokus, innsats, glede og kvalitet = vi gjør så godt vi kan og alle bidrar til at
lagvenner og lagvenninner trives på trening og i kamp.
 Vi skal følge prinsippet om Fair Play, vi er ærlig i alle situasjoner, og vi takker både
dommer og motspillere for kampen uansett utfall av kampen.
 God oppførsel og respekt overfor medspillere, motspillere, trenere, lagledere og dommere
uansett etnisitet, religion eller sportslig nivå.
 Vise respekt for klubbens arbeid.

Konsekvens for spillere i 5’er fotballen som ikke lever opp til forventningene
Ved gjentagende brudd på regler og forventninger skal foreldre kontaktes, og vi prøver å løse
problemet gjennom god dialog. Det året spillerne fyller 10 år må de delta på minimum 50 % av
treningene for å kunne forvente å få spille like mye i kamp som de andre. Uansett skal alle som
deltar på kamp spille minimum 20 minutter.

12.4 Sportslig tilbud 5’er fotball
I Bjørndal IF fotball har følgende tilbud for spillere i 5’er fotballen (8-10 år):

 Trening: 1-2 faste treninger i uken + en ekstratrening med ferdighetsutvikling eller kun
spill for de som ønsker.
 Kamp: De spillere seriekamper lokalt i Oslo øst.
 Turnering: De deltar på to lokale turneringer hvert år.
 Alle kan melde seg på fotballskolen som holdes i uke 26 og 33 hvert år.

12.5 Hvilke fotballferdigheter skal spillere i 5’er fotballen lære?

Utespillere skal lære følgende ferdigheter
 Repetisjon tidligere lærte ferdigheter.
 Teknisk repertoar (TR): Spesielt fokus på ballkontroll, vendinger, føring og finter, men
også pasninger (korte) og å score mål.
 1 mot 1 øvelser: God ballkontroll, øve på finter og vendinger og å utfordre med fart.
 Smålagsspill: Øve på finter og vendinger i spill, utfordre med fart, alle i angrep og alle i
forsvar, å slå presise og harde pasninger, å drible med fart eller spille pasning, å spille
pasning til medspiller, å bruke keeperstøtte og å treffe mål når de avslutter.
 Formasjon/system: Lagene kan spille både 1(keeper)-2-1-1 og 1(keeper)-1-2-1.

Keepere skal lære følgende ferdigheter
 Repetisjon tidligere lærte ferdigheter.
 1 mot 1: Gå mot ballen eller ”å gjør målet mindre”.
 Smålagsspill: Slå harde pasninger, igangsetting langs bakken med hender og føtter, alltid
å være med i støtte og si at du er med i støtte, og å ta imot baller i lufta med hendene.

Prioriterte øvelser
 Lek med ball.
 Ballkontroll og føringsøvelser (sjef over ballen) = Teknisk repertoar (TR).
 Pasningsøvelser (kort pasning) = Teknisk repertoar (TR).
 Score mål øvelser = Teknisk repertoar (TR).
 1 mot 1 øvelser eller spill 1 mot 1.
 Smålagsspill med 2-4 spillere på laget, pluss eventuelt keeper (vi ønsker å bruke keeper
så mye som mulig).
 Keepertrening for alle samtidig.

Utdyping og forklaring av begreper og innhold i oversikten ovenfor
Ferdigheter:
 Ovenfor står ferdigheter som spillerne skal lære på de ulike alderstrinnene. Grunnen til
dette er at de er helt avgjørende for å bli en god fotballspiller, samt at det medfører bedre
kvalitet på alle treningene. Derfor gir det en smitteeffekt til andre viktige ferdigheter.
 Hver trener kan i tillegg velge andre ferdigheter å trene på. Imidlertid skal spillerne
kunne ferdighetene listet opp ovenfor. Vi er opptatt av læring, og læring har ikke funnet
sted før spillerne gjør riktig handling hver gang uten påminnelse fra treneren.
 De ulike ferdighetene og øvelsene lærer trenere på obligatoriske og frivillige kurs,
fagsamlinger eller trenerforum i klubben og eventuelt i Oslo fotballkrets.

Spilleregler i kamp:
For gjeldende spilleregler for barnefotball se her:
https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler---barnefotball-612-ar/#Toppen

12.6 Treningsplan, øvelsesutvalg og innhold på treningene for 5’er
De viktigste stikkordene for trenere når det gjelder hvordan de skal lære spillerne ferdigheter og
innhold på treningene er:

1.Mesteparten av ferdighetene læres i smålaggspill, lek med ball og 1 mot 1 øvelser. Det er
trenerens evne til å konkretisere hva som skal lære, holde fokus på en ting om gangen og
evnen til å gi positiv feedback som er mest avgjørende for at spillerne lærer.
2. Alle trenere videreutvikler en enkel periodeplan som dere får av klubben.
3. Alle trenere følger enten et helt ferdig opplegg, eller de følger en fast øktmal hvor de selv
velger øvelser.
4. Alle treningene skal være godt organisert slik at det ikke blir noe venting.
5. Alle jobber med å få godt fokus og god kvalitet på hver trening.

12.9 Differensiering (inndeling)
Det er lov til å dele inn i differensierte grupper på trening under stasjonene, men unngå å ha de
samme gruppene to uker etter hverandre. I en fire ukers syklus med tre uker med vanlige
treninger og så en uke med turnering foreslås følgende inndeling for stasjonene: I uke en av fire
ukers syklusen bruker vi miks eller vilkårlig inndeling til tre, mens vi i uke to og tre av fire ukers
syklusen kan ha differensierte grupper ut fra oppmøte, fokus, oppførsel og holdninger (delt). NB!
Vi differensierer ikke etter hvem som er best her og nå. I uka med turnering (uke 4 i syklusen)
deler vi inn mange små lag på tvers av årskull/lag (miks) for hele treningen. Turneringen
gjennomføres med felles oppvarming/lek med ball og så deler vi inn i mange lag (4-8 lag) som
spiller kamper mot hverandre uten finale. I spill på vanlig trening deler vi alltid i vilkårlige/miks
lag på tvers av skoler og lag. Det betyr at vi må dele inn i grupper på 6-10 spillere to ganger på
hver trening.

12.10God organisering
1) Ha nok utsyr. Det vil si en ball til hver spiller, 60 flate kjegler/hatter i to ulike farger, 10
høye kjegler, og vester i to farger. I tillegg skal klubben ha tilstrekkelig med småmål, 5’er
mål og 7’er mål til at alle gruppene kan bruke dette på trening.
2) Dele hele gruppa/årskullet inn i to eller flere smågrupper. Til yngre spillere til færre på
gruppene. Smågruppene har en øvelse eller spillform hver, og roterer etter 7-9 minutter. I
øktmodellen er det satt opp to eller tre stasjoner, og da deler dere gruppa/ årskullet inn i
like mange smågrupper som det er stasjoner.
3) Gjør klar spillbane for smålagsspill, og sette opp kjegler/hatter før treninga begynner.
Først setter dere opp en eller flere baner for vanlig spill. Banestørrelsen justerer dere etter
hvor mange spillere på hvert lag dere planlegger å ha i spilldelen. Ved 5 mot 5 inkludert
keeper er denne på ca 32 x 20 meter. Innenfor denne banen setter dere opp kjegler/hatter
for øvelser. Dermed er dere er klar til å starte med øvelse/spill idet treningen starter, og
18
dere kan benytte de samme kjeglene til ulike aktiviteter. I tillegg blir det lite dødtid
mellom sekvensene/øvelsene, siden dere bare trenger å flytte noen få kjegler/hatter.
4) Samle alle til felles oppstart med kort informasjon og felles avslutning med ros.

12.11Kvalitet og godt fokus på trening
Tips for å få godt fokus er god organisering, masse positiv feedback, spille mye smålagsspill, lek
med ball, å følge opp reglene for oppførsel hele tiden, å bruke fløyte/plystra, og å samarbeide
med foreldre slik at de også følger opp sine egne barn i forhold til fokus og oppførsel.

Kvalitet er et resultat av godt fokus, mye positiv energi, god innsats, og mest av alt god
utførelsen av alle handlinger med og uten ball. Et objektivt mål på kvalitet ved spill 5 mot 5
inkludert keeper er at alle spillerne på laget skal være nær ballen minimum en gang per minutt,
og at hvert lag har minimum fem vellykkede pasninger per minutt. Tips for å få god kvalitet er:

1) Godt fokus og god organisering.
2) Masse positiv feedback.
3) Å holde knallhardt fokus på den ene eller de 2-3 ferdighetene som skal læres til en hver
tid. Videre skal alltid mål og hindring av mål belønnes med positiv feedback uavhengig
av hva som er tema for økta, spillperioden eller øvelsen.
4) Spille 1 mot 1 og 2 mot 2 for barn under 8 år (til og med 2.kl), og å spille mye
smålagsspill med 4 mot 4 inkludert keeper i alderen 8-9 år (3. og 4.kl).
5) Lavt press og kort igangsetting i spill. Dette er jo regler som gjelder i barnefotballen, men
som også kan benyttes ofte eller av og til i ungdomsfotballen på trening.
6) Benytte ulike betingelser i spill som å ta innkast/innspark, frispark og cornere innen 3
sekunder og helst ”gratis”, tvungen minimum 2 touch og en pasning før scoring. Regelen
om å ta innkast/innspark innen 3 sekunder anbefaler vi å bruke hele tiden i
barnefotballen. Tvungen minimum to berøringer kan brukes av og til, mens en pasning
før scoring bør benyttes mye for spillere til og med 10 år og deretter mindre og mindre.

12.12Ferdige økter i syklus på fire uker i 5’er fotballen
Klubben lager ferdige økter som kan gjennomføres slik som de er i syklus på fire uker. Deretter
starter samme syklus igjen, men juster eller hopp over en økt slik at siste uke før sommerferien
blir turneringsuke. De samme øktmodellene kan også gjennomføres to ganger per uke.